Coaching

You find an English text below.

Sjamanisme, en daarom ook de coaching die ik hanteer, is ervaren. Er zijn geen studieboeken. Geen handleidingen. Het is de ervaring opdoen door middel van sjamanistische oefeningen of technieken. Het doorvoelen. Uit je dagbewustzijn stappen en bij een diepere laag uitkomen waar je antwoorden kunt vinden. Waar je oude patronen kunt herkennen en ja ook waar het pijn doet. Hieronder tref je een traject van 7 stappen aan. Je kunt ook voor één of twee sessie komen of een Skype-gesprek aanvragen. Het is allemaal mogelijk.

Neem voor meer informatie of een intake/kennismaking gesprek, contact met mij op via e-mail: info@joskester.com of telefoon: 06-54765566.

De kosten voor een sessie bedragen €85 p/u, (inclusief €14,75 btw). Een Skype-sessie bedraagt €60. Voor ondernemers exclusief 21% btw. Er is korting voor laag inkomen en studenten.

De Sjamaan en de Os

De zeven stappen hieronder zijn gebaseerd op ‘Taming the ox’ door de Chinese Zenmeester Kakuan uit de 12e eeuw. Met behulp van deze oude tekst en door sjamanistische technieken bied ik coaching aan door het landschap van jezelf. Met deze technieken wil ik duidelijk maken hoe je je meer bewust kunt worden van oud gedrag, hoe je meer aanwezig, meer geaard, meer gelukkig, meer jezelf kunt worden.
Ik gebruik de oude Zenmeestertekst (zij waren/zijn ook sjamanen) als leidraad voor de coaching. Deze coaching bestaat uit het doorbreken van oude patronen. Dat je het heft in eigen handen neemt en je niet laat leiden door gedrag dat je als kind hebt geleerd om bijvoorbeeld aandacht van je ouders te krijgen. Het gaat erom je ervan bewust te worden dat je de leiding hebt over hoe de wereld om je heen eruit ziet. Jij bent de meester van die wereld. Je kunt alles veranderen. Het wordt ook wel Love Attraction genoemd. Omdat het liefde is die alles in gang zet. Altijd. Overal.

Intakesessie

Kennismaking en intake.

Op zoeken naar de os

De eerste stap begint met twijfel, verwarring en vragen. Waar ben ik naar op zoek? Wie ben ik? Wat wil ik? Waar wil ik heen?

We beginnen met deze vragen. We zullen voornamelijk buiten werken in de duinen, waar ik dichtbij woon. Tijdens deze wandeling zal ik je vragen om drie objecten op te rapen waar je aandacht op valt. Deze objecten zullen iets over jezelf vertellen.

Het vinden van sporen van de os

De tweede stap is om je twijfels en verwarring en je vragen te accepteren, zonder ze te veroordelen of oplossingen te zoeken. Het is de eerste stap naar je ware aard.

Met deze stap zullen we vaststellen wat belangrijk voor je is op dit moment. Wat zijn je knelpunten, waar krijg je stress van, wat is moeilijk in je leven?

Het vinden van de os

Je ware aard is vaak verborgen, niet alleen onder alledaagse dingen, maar voor een deel ook in het verleden. Als je de dagelijkse dingen kunt vergeten en een stap terug in de tijd kunt zetten, kun je een glimp opvangen van je ware zelf. Je bent voor even wakker en ziet de dingen helder.

Ken je je familie, je voorouders? Ze zijn belangrijk voor wie je bent. We gaan naar de duinen en daar zul je een oefening kunnen doen die je naar je voorouders kan brengen. We zijn ze meestal vergeten. Maar ze hebben belangrijke informatie voor je, omdat je hun genen draagt en hun emoties. Je bent ook door hen gevormd.

Het vangen van de os

Hier neem je stappen om je ware aard te leven. Maar je kunt een os zien, vangen is iets anders. Het daadwerkelijk vormgeven van wat je wilt in je dagelijkse leven ‘begint’ echter hier.

Uiteindelijk willen we allemaal erkenning en gezien worden door de ander. Wie dat ook is. Maar wat laat je de ander van jezelf zien? Kun je open zijn? Kun je naar anderen luisteren? Durf je voor je belangen uit te komen? Kortom durf je te zijn wie je bent en jezelf te laten horen?

Het temmen van de os

Als je de os hebt gevangen, krijg je door hoe je geest werkt en hoe gewoontepatronen zijn ontstaan. Nu ben je zover om deze reflexen te herkennen en hoe je ze kunt ‘beteugelen’.

Dit is het moeilijkste deel door niet terug te vallen in oude gewoonten, die je nu hopelijk herkent. Het betekent oefenen en nog eens oefenen. Hier krijg je geen opdrachten voor. Dat is niet nodig, omdat het leven zelf situaties creëert waarin je kunt oefenen. Als je ze kunt herkennen en begrijpt dat het leven zelf je steeds uitdaagt het beste van jezelf te leven, hoef je iets of iemand niet meer de schuld te geven dat het leven lastig kan zijn. Als alles goed gaat, zie je nu de oude patronen in jezelf en kun je ze veranderen. Tot slot, zie een mogelijkheid niet als een probleem, maar zie een probleem als een nieuwe kans.

De os mee naar huis nemen

In deze fase neem je op een ontspannen manier de teugels in handen en zet je zelf de koers van je levenspad uit. Je hebt je gewoontepatronen leren kennen. Je kunt er nu bewust mee omgaan, in plaats dat ze onbewust je leven beïnvloeden.

Hier zal ik je met muziek (drum) en zang in een soort van trance brengen. Je kunt de stilte ervaren, je dagelijkse bewustzijn overstijgen en een reis naar jezelf maken.

Het vergeten van de os

Hier vergeet je de os. Er is rust en ontspanning. Je ziet je leven niet meer noodzakelijkerwijs als steeds iets te moeten doen voor anderen. Je kunt verbanden herkennen tussen jezelf en je omgeving. Je weet dat alles en iedereen met elkaar is verbonden, waar jij onlosmakelijk deel van uitmaakt. Het is je doel te leven op een onbaatzuchtige manier en je te laten meevoeren op de stroom van het leven.

We eindigen hier de coaching. Misschien gaan we wandelen, misschien zitten we in mijn werkkamer. Er is een conclusie. Hopelijk meer duidelijkheid. Meer zelfbewustzijn, meer liefde voor jezelf.

Na deze zeven stappen ben je nog niet klaar met wat je hebt ondernomen. Het hierboven beschreven proces duurt een groot deel van je leven. Deze stappen zijn daarom richtingen en dienen als inspiratie om die stappen in je leven te zetten die je steeds dichter brengen naar ‘je ware aard en identiteit’.

Lees ook – over mij – hoe ik als mens en sjamaan in het leven sta. 


English

Shamanisme, and therefore my coaching, is experiencing. There are no textbooks. No manuals. It is to gain experience through shamanic exercises or techniques. To feel whats inside. Stepping out of your daily consciousness and ending up at a deeper level where you can find answers. Where you can recognize old patterns and yes also where it hurts. Below you can find a program of seven steps. But you can also come for one or two session, or you can request a Skype meeting. It is all possible.

For more information or an intake, please contact me via e-mail: info@joskester.com or telephone: 06-54765566.

A session is € 85 p/h, (including € 14,75 VAT). A Skype session is €60. If you have your own company it’s exclusive 21% VAT. There is a discount for low income and students.

The Shaman and the Ox

The seven steps below are based on ‘Taming the ox’ by the Chinese Zen master Kakuan from the 12th century. With the help of this old text and through shamanistic techniques I offer guidance through the landscape of your being until now. With these techniques I want to make clear how you can become more aware of old behavior, how you can become more present, more grounded, more happy, more yourself.

I use the old Zen master’s (they were/are also shamans) text as a guide for the coaching. This coaching consists of breaking through old patterns. That you take matters into your own hands and not let yourself be led by behavior that you learned as a child in order to get attention from your parents, for example. It is about becoming aware that you are in charge how the world around you looks like. You are the master of that world. You can change everything. It’s also called: Love Attraction. Because it’s love that sets everything in motion. Always. Everywhere.

Intake session

Meeting one another and intake.

Looking for the ox

The first step begins with doubt, confusion and questions. What am I looking for? Who am I? What do I want? Where do I want to go?

We will start with these questions. We will work mostly outside in the dunes, where I live very nearby. During this walk I will ask you to pick up three objects that you’re paying attention to. These objects will tell something about yourself.

Finding traces of the ox

The second step is to accept your doubts and confusion and your questions, without judging them or seeking solutions. It is the first trace to your true nature.

 With this step we will talk and determine everything that is important to you at this moment. Where are bottlenecks, where do you get stress from, what is difficult in your life?

 Finding the ox

Your true nature is often hidden, not only under everyday things, but a part of it lays also hidden in the past. If you are able to forget the daily things and step back in time, you can catch a glimpse of your true self. You can be awake for a while and see things clearly.

Do you know your family, your ancestors? They are important part of whom you are. We will go outside to the dunes and you will do an exercise that will bring you to your ancestors. We mostly have forgotten them. But they have important information for you, because you carry their genes, their emotions. You are also molded by them.

Catching the ox

Here you take steps to live your true nature. But you can see an ox, catching it is another thing. The actual shaping of what you want in your daily life ‘begins’ here, however.

In the end we all want recognition and to be seen by the other. Whoever that may be. But what do you reveal of yourself? Can you be open? Can you listen to others? Do you dare to defend your interests? In short, do you dare to be who you are and dare to let yourself be heard?

Taming the ox

Once you have caught the ox, you will learn how your mind works and how old habit patterns have shaped  it. Now you are ready to recognize these reflexes and how you can change them.

This is hardest part by not keep falling back into old habits, which you now hopefully recognize. It means practicing and practicing again. You don’t get any assignments for this. That is not necessary, because life itself creates situations in which you can practice. You only have to recognize and understand that life itself always challenges you every time untill you know. It’s to live the best of yourself, instead of blaming something or someone else for the fact that life can be difficult. If all goes well, you can see those old patterns in yourself and be able to change them.

Taking the ox home

In this phase you take the reins and you yourself set the course of your path in life. You have learned to know your habitual patterns. You can now deal with it consciously, instead of let them unconsciously influencing your life.

Here I will bring you with music and singing in a kind of trance. You can experience stillness, go beyond your daily consciousness into a journey to yourself and find answers of questions you still have.

Forgetting the ox

In this phase you forget the ox. The struggle is over. There is rest and relaxation. You no longer see your life as if you necessarily have to do all sort of thing for others. You can recognize connections between yourself and your surroundings. It is your goal to live fully, to give the best of what you have and live your life abundantly.

Here we end the coaching. Maybe we walk, maybe we sit in my practice. There is a conclusion. More clarity. More self-awareness, more love for yourself.

After these seven steps you are not finished with what you have undertaken. The process described above continues for a large part of your life. These steps are therefore directions and serve as an inspiration to take those steps in your life, that will bring you ever closer to ‘your true nature and identity’.

Read also – about me