Coaching

You find an English text below.

Op de homepage staat ‘de weg van het hart’. En blijkbaar weet ik daar dus iets van af, anders zet je dat er niet op. Het staat er in ieder geval niet omdat het zo leuk klinkt. 

Dat hoofd hebben we wel nodig. Maar dan meer voor de praktische zaken. Voor zaken van het hart (en de ziel) heb je iets anders nodig. Dat is intuïtie en vertrouwen. Vertrouwen in je gevoel. Twijfel daarover komt vaak voort uit de wereld om je heen.

Groeien is veranderen. Dat is een natuurlijk gegeven. Dat kun je niet stoppen. Hoe je dat ook probeert, groei zal een uitweg vinden. De roep vanuit je hart om stappen te zetten in je leven zal blijven en uiteindelijk geef je eraan toe of je bergt het op in een diepe lade. Maar net zoals je bomen niet kunt vragen te stoppen met groeien en rivieren niet kunt vragen terug te stromen, zo zal je jou behoefte te groeien en je te ontwikkelen uiteindelijk ook niet kunnen stoppen.

En als je die drempel alleen niet over durft is er de sjamanistische weg om…

Je terug te brengen naar jezelf.
Je met beide voeten stevig op aarde te zetten.
Voorbij je twijfel.
Voorbij de verwarring.
Je lichaam weer voelen.
Voorbij je angst.
Vertrouwen hebben in jezelf.
Dat je het leven (weer) aankan.

Met heel mijn hart en ziel wil ik voor je zingen en drummen. Om daarmee de harmonie bij je terug te brengen. Om het leven weer te zien als mooi en heilig. Ik wil je cellen laten dansen en met klankschalen de herinnering aan je heelheid, die in je DNA zit opgeslagen, teruggeven. Ik zal de rook van salie en andere kruiden om je heen waaieren en je met de veren van een condor en buizerd schoonmaken van je dagelijkse bezigheden en van dat wat je oppikt en in je aura gaat zitten.

Neem voor meer informatie of een intake/kennismaking gesprek, contact met mij op via e-mail: info@joskester.com of telefoon: 06-54765566.

De kosten voor een sessie bedragen €75 p/u, (inclusief €13,01 btw). Voor ondernemers exclusief 21% btw. Er is korting voor laag inkomen en studenten.

Lees ook – over mij – hoe ik als mens en sjamaan in het leven sta. 

English

On the homepage you can read ‘the way of the heart’. And apparently I know something about it, otherwise you do not put that on your website. In any case, I didn’t put it there because it sounds so nice.

We need our brains. But more for practical matters. For matters of the heart (and the soul) you need something else. That is intuition and trust. Trust in the way you feel about something. Doubt about your feelings often comes from the brain and world around you.

Growth is changing. That is the natural way. You can’t stop that. Whatever you will try, growth will find a way out. The call from your heart to take steps in your life will continue and eventually you give in or you store it in a deep drawer. But just as you can’t ask trees to stop growing or ask rivers to flow backwards, so you will eventually not be able to stop your desire to grow and develop.

And if you do not dare to cross that threshold alone, there is a shamanic way to …

Bring you back to yourself.

Put you with both feet firmly on mother earth.
Beyond your doubt.
Beyond confusion.
Beyond your fear.
To feel your body again.
Have confidence in yourself.
That you can handle life (again).

With all my heart and soul I will sing and drum for you. To bring back harmony. To see life as beautiful and holy again. I will let your cells dance and with singing bowls give back the memory of your wholeness that is stored in your DNA. I will fan the smoke of sage and other herbs around you and cleanse you from your daily activities with the feathers of a condor and buzzard, and of what you pick up and sit in your aura.

For more information or an intake / introductory meeting, please contact me via e-mail: info@joskester.com or telephone: 06-54765566.

The costs for a session are € 75 p/h, (including € 13.01 VAT). For entrepreneurs exclusive of 21% VAT. There is a discount for low income and students.

Read also – about me – how I am living as a man and shaman.